FEARLESS (HINDI), BHAYMUKTA

Hk;eqDr

 

            Hk; vFkkZr Mj A ;g vdlj dkYifud gksrk gS A lHkh O;fDr;ksa ds varZeu esa vf/kd ;k de ek=k esa ;g O;kIr jgrk gS A ge blls cp ugha ldrs A Hk; dbZ dkj.kksa ls gks ldrk gS] tSls vlQy gksus dk Hk;] dqN u;k djus dk Hk;] nq?kZVuk gksus dk Hk;] fdlh cnyko dk Hk;] vi;’k gksus dk Hk;] fdlh vfu”V gksus dk Hk;] ijh{kk dk Hk;] e`R;q dk Hk;] turk ds lkeus lkoZtfud :Ik ls cksyus dk Hk; ,oa mapkbZ dk Hk; bR;kfn A

           Hk; O;fDr dk cgqr cMk {k=q gS A Hk; ds lk;s esa balku ftanxh dk yqRQ ugha mBk ldrk A blfy, ftruk g¨ lds Hk; d¨ vius ls nwj j£sa A

 

  vks’kks dgrs gSa fd &

          Hk; dks u ekjk tk ldrk gS] u thrk tk ldrk gS] dsoy le>k tk ldrk gS A

 

          Hk; ,d udkjkRed vuqHkwfr gS A Hk; gesa fdlh Hkh pqukSrh dks Lohdkj djus ds cnys iyk;u dh rjQ ys tkrk gS A Hk; vkid® lQyrk ls nwj j[krk gS A ysfdu Hk; ij dkcw ikuk ,d dkS’ky gS A

           M+sy dkjusxh dgrs gSa fd &

          vkid¨ Tk¨ dk;Z djus ls Hk; yxrk gS] mls dfj, vkSj djrs jfg, A vius Mj ij dkcw ikus dk ;gh lcls dkjxj rjhdk gS A

         xhrdkj tkosn v[rj us Ò; vFkok Mj ds ckjs esa dgk gS fd &

         D;®a Mjsa ftanxh esa D;k g®xk]

         dqN u g®xk r® rtqckZ g®xk A

 

           Hk; ls ;qDr fopkj vkidks ges’kk vkxs c<+us ls jksdrs gSa A vareZu esa Hk; gksus ds dkj.k vkids lQy gksus ds lius lp ugha gks ikrs gSa A tc balku d® Ò; g®rk gS r® og mlds vius gh Òze ds dkj.k g®rk gS A Ò; ls Mjsa ugha vfirq mldk lkeuk djsa A Ò; dh otg ls vkidh {kerkv®a ij udkjkRed vlj iM+rk gS A

           Hk; ds dkj.k ge dqN Hkh u;k djus ls Äcjkrs gSa] ge vius dke esa tjk Hkh fjLd ugha ysuk pkgrs] blfy, iwjh lQyrk feyus esa ckËkk mRié g¨rh gS A

         ,slk ugha gS fd y¨x flQZ vlQy g¨us ds Hk; ls gh f?kjs jgrs gSa] cgqr ls yksx eu ds fdlh dksus esa lQyrk feyus ds Hk; ls Hkh f?kjs jgrs gSa A

      lQy gksus dk Hk; vkerkSj ij vareZu esa gh gksrk gS vkSj vdlj yksx bls eglwl Hkh ugha dj ikrs gSa A

.

SAFALTA...

FEARLESS

FEARLESS

 

 

         FEAR insaan ka sabse bada enemy hai. Yeh aksar kalpnik hota hai. Yeh sab ke man ke andar kum ya jyada rehta hai. Fear ek negative feeling hai aur yeh hamen woh kam karne se rokta hai jis kam ko karne mein hamen khushi milti hai. Fear aapko success se door rakhata hai. Lekin fear ko kabu mein rakhana ek skill / art hai.

       Osho says –

       Whenever You See Some Fear, Do Just the Opposite.

 

         Fear ke karan aapki efficiency per negative asar padta hai. Fear ke karan hum kuch bhi naya kam nahin kar pate hain kyonki hum apne kam mein kuch bi risk nahin lena chahte hain. Iske karan success milne mein mushkil hoti hai. Kuch limit tak fear of failure samjha ja sakta hai but one should not have atychiphobia.

       Bill Cosby says –

      In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.

         Isliye, agar safal hona hai toh dar ko hatane ke liye apne aap ko poori tarah usi baat mein jhonk dain jis baat se dar lagta hai, kyonki dar ke aage jeet hai. (Beyond fear lies victory.)

.

 SAFALTA...